Мировой рейтинг U15 2020

 Мужчины

Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
177 159 BELAKON Viachaslau BLR 995
257 342 SHUTOV Nikon BLR 673
269 251 BELAKON Uladzimir BLR 618
335   BEHUNOU Hleb BLR 451
554 442 LIAKHAU Maksim BLR 107
658 640 KAZACHENKA Vadzim BLR 36
725 710 KHARTANOVICH Aliaksei BLR 17
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
159 145 BELAKON Viachaslau BLR 995
251 225 BELAKON Uladzimir BLR 618
342 600 SHUTOV Nikon BLR 398
442 464 LIAKHAU Maksim BLR 205
640 732 KAZACHENKA Vadzim BLR 36
652 602 KRASHYNSKI Yauheni BLR 27
710 660 KHARTANOVICH Aliaksei BLR 17
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
145 128 BELAKON Viachaslau BLR 995
225 208 BELAKON Uladzimir BLR 618
464 443 LIAKHAU Maksim BLR 125
600 561 SHUTOV Nikon BLR 30
602 563 KRASHYNSKI Yauheni BLR 27
660 616 KHARTANOVICH Aliaksei BLR 17
732 683 KAZACHENKA Vadzim BLR 9
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
128 119 BELAKON Viachaslau BLR 995
208 186 BELAKON Uladzimir BLR 618
443 413 LIAKHAU Maksim BLR 125
561 525 SHUTOV Nikon BLR 30
563 563 KRASHYNSKI Yauheni BLR 27
616 573 KHARTANOVICH Aliaksei BLR 17
683 648 KAZACHENKA Vadzim BLR 9
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
118 139 BELAKON Viachaslau BLR 995
184 151 BELAKON Uladzimir BLR 618
413 398 LIAKHAU Maksim BLR 125
525 503 SHUTOV Nikon BLR 30
527 507 KRASHYNSKI Yauheni BLR 27
573   KHARTANOVICH Aliaksei BLR 17
648 632 KAZACHENKA Vadzim BLR 9
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
139 130 BELAKON Viachaslau BLR 799
151 144 BELAKON Uladzimir BLR 716
398 383 LIAKHAU Maksim BLR 125
503 483 SHUTOV Nikon BLR 30
507 489 KRASHYNSKI Yauheni BLR 27
632 609 KAZACHENKA Vadzim BLR 9
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
130 126 BELAKON Viachaslau BLR 799
144 208 BELAKON Uladzimir BLR 716
383 348 LIAKHAU Maksim BLR 125
483 445 SHUTOV Nikon BLR 30
489 452 KRASHYNSKI Yauheni BLR 27
609 557 KAZACHENKA Vadzim BLR 9
631 572 DANILENKA Arseni BLR 8
687 635 KULAHIN Aliaksei BLR 3
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
- - BELAKON Viachaslau BLR -
- - BELAKON Uladzimir BLR -
- - LIAKHAU Maksim BLR -
- - SHUTOV Nikon BLR -
- - KRASHYNSKI Yauheni BLR -
- - DANILENKA Arseni BLR -
- - KULAHIN Aliaksei BLR -
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
144 140 SHUTOV Nikon BLR 721
172 161 BEHUNOU Hleb BLR 601
369 335 LIAKHAU Maksim BLR 80
427 395 KAZACHENKA Vadzim BLR 27
494 460 KRASHYNSKI Yauheni BLR 13
         
         
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
140 146 SHUTOV Nikon BLR 721
161 187 BEHUNOU Hleb BLR 601
335 312 LIAKHAU Maksim BLR 80
395 380 KAZACHENKA Vadzim BLR 27
460 - KRASHYNSKI Yauheni BLR 13
         
         
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
146 145 SHUTOV Nikon BLR 673
187 190 BEHUNOU Hleb BLR 451
312 309 LIAKHAU Maksim BLR 107
380 374 KAZACHENKA Vadzim BLR 36
         
         
         
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
145 257 SHUTOV Nikon BLR 673
190 335 BEHUNOU Hleb BLR 451
309 554 LIAKHAU Maksim BLR 107
374 658 KAZACHENKA Vadzim BLR 36

Женщины

Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
73 129 VARABYOVA Veranika BLR 2322
85 103 VOLKAVA Vera BLR 2060
195 186 VASILENKA Darya BLR 735
267 264 RADZIONAVA Anastasiya BLR 450
316 385 MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR 316
409 387 HARELAVA Palina BLR 156
709 691 LASITSA Tatsiana BLR 8
709 691 TARAKAN Ekaterina BLR 8
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
103 95 VOLKAVA Vera BLR 1503
129 124 VARABYOVA Veranika BLR 1210
186 172 VASILENKA Darya BLR 762
264 247 RADZIONAVA Anastasiya BLR 455
385 361 MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR 166
387 363 HARELAVA Palina BLR 165
535 506 ABLAM Katsiaryna BLR 27
691 657 LASITSA Tatsiana BLR 8
691 657 TARAKAN Ekaterina BLR 8
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
95 111 VOLKAVA Vera BLR 1503
124 154 VARABYOVA Veranika BLR 1210
172 171 VASILENKA Darya BLR 762
247 230 RADZIONAVA Anastasiya BLR 455
361 346 MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR 166
363 348 HARELAVA Palina BLR 165
506 476 ABLAM Katsiaryna BLR 27
657 614 LASITSA Tatsiana BLR 8
657 614 TARAKAN Ekaterina BLR 8
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
111 98 VOLKAVA Vera BLR 1245
153 137 VARABYOVA Veranika BLR 872
170 154 VASILENKA Darya BLR 762
230 208 RADZIONAVA Anastasiya BLR 455
346 322 MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR 166
348 324 HARELAVA Palina BLR 165
476 440 ABLAM Katsiaryna BLR 27
614 570 LASITSA Tatsiana BLR 8
614 570 TARAKAN Ekaterina BLR 8
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
108 135 VOLKAVA Vera BLR 1147
150 217 VARABYOVA Veranika BLR 774
154 86 VASILENKA Darya BLR 762
206 198 RADZIONAVA Anastasiya BLR 455
319 303 MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR 166
320 304 HARELAVA Palina BLR 165
432 414 ABLAM Katsiaryna BLR 27
560 551 LASITSA Tatsiana BLR 8
560 551 TARAKAN Ekaterina BLR 8
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
86 65 VASILENKA Darya BLR 1421
135 143 VOLKAVA Vera BLR 853
198 186 RADZIONAVA Anastasiya BLR 455
217 488 VARABYOVA Veranika BLR 383
303 421 MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR 166
304 270 HARELAVA Palina BLR 165
414 390 ABLAM Katsiaryna BLR 27
551 489 LASITSA Tatsiana BLR 8
551 490 TARAKAN Ekaterina BLR 8
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
80 65 VASILENKA Darya BLR 1421
127 143 VOLKAVA Vera BLR 853
192 186 RADZIONAVA Anastasiya BLR 455
210 488 VARABYOVA Veranika BLR 383
300 421 MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR 166
301 270 HARELAVA Palina BLR 165
411 390 ABLAM Katsiaryna BLR 27
543 489 LASITSA Tatsiana BLR 8
543 490 TARAKAN Ekaterina BLR 8
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
- - VASILENKA Darya BLR -
- - VOLKAVA Vera BLR -
- - RADZIONAVA Anastasiya BLR -
- - HARELAVA Palina BLR -
- - ABLAM Katsiaryna BLR -
- - MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR -
         
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
32 33 VARABYOVA Veranika BLR 2472
45 46 VOLKAVA Vera BLR 2150
246 230 MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR 225
         
         
         
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
33 34 VARABYOVA Veranika BLR 2472
45 45 VOLKAVA Vera BLR 2150
230 252 MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR 255
418 251 HARELAVA Palina BLR 13
         
         
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
34 34 VARABYOVA Veranika BLR 2322
45 45 VOLKAVA Vera BLR 2060
251 255 HARELAVA Palina BLR 156
252 203 MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR 150
         
         
         
Ranking Previous Name Assoc Ranking Pts.
34 73 VARABYOVA Veranika BLR 2322
45 85 VOLKAVA Vera BLR 2060
161 267 RADZIONAVA Anastasiya BLR 450
203 316 MIASHCHANSKAYA Ulyana BLR 300
255 409 HARELAVA Palina BLR 156

 

3.14zdc
                                
May 2022
M T W T F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Где заниматься?